na početak

english

članci
škotski ovčar staroengleski ovčar bradati koli border koli

Uzgoj colliea u Hrvatskoj

Iz časopisa "Moj pas", siječanj-veljača 1970.

Jednom prilikom pred dvije godine pisao sam o uzgoju colliea u našoj republici. Tada sam opisao razvoj ove pasmine od samog početka tj. 1958. godine pa sve do 1965. godine, nabrojivši sva legla do tada i neke karakteristike ocijenjenih pasa u tim leglima. Važno je da ovom zgodom navedem prve tri psetarne koje su osnovane kod nas između 58. i 60. godine, kako bi u daljnjem izlaganju mogli vidjeti od kud potječu današnji colliei.

Lissa of Ladypark
Lissa of Ladypark
foto: "Moj pas", listopad 1959.

Prvu psetarnu osnovao je kod nas Milorad Pehaim sa svojom importiranom kujom Lissom of Ladypark koja je osvojila u raznim zemljama 5 CACIBa. Ta prva psetarna se zvala "Panonska". Lissa je u tri legla dala 17 štenaca i to sa Clausom v. Kärtnerbergen, Setfordom from Shiel i Lowellom of Ladypark.

1959. godine osnovana je psetarna "od Lotrščaka" vlasništvo Taboršak Leonije sa matičnom kujom Fruskom v. Kärtnerbergen importiranom iz Austrije. Ta kuja je dala 3 legla i to sa Lowellom of Ladypark, Alfom v. Noricum i Libretom Panonskim.

1960. godine osnovana je treća psetarna "od Martin Brega" vlasništvo Belčić Dolores, sa matičnom kujom Enny Zelenojamskom, koja je nabavljena iz Ljubljane. Ta kuja daje 3 legla sa 22 štenca. Bila je parena sa čehoslovačkim psom Cikošem z Litomerickyh Strani, a zatim 2 puta sa Lowellom of Ladypark od kojeg su do tada već postojala 2 legla kod nas. Isti uzgajač ostavlja iz drugog legla kuju Macu od Martin Brega, koju pari sa Straight Shot from Shielom importiranim iz Engleske i daje leglo od 8 štenaca. Iz tog legla uzgajač ostavlja Reu od Martin Brega koju pari sa Berijem od Lotrščaka (iz drugog legla Fruske v. Kärtnerbergen) i daje 7 štenaca.

1963. godine Dinko Mendaš osniva psetarnu "od Hrvatske" sa matičnom kujom Renom Panonskom koja potječe iz drugog legla Lisse of Ladypark sa Setfordom from Shiel. Ta je kuja dala 6 legala sa ukupno 27 štenaca. Parena je prvo 2 puta sa Straight Shot from Shielom pa sa Barijem od Lotrščaka zatim još dva puta sa prvoimenovanim te 69. godine sa novo importiranim psom Banditom Colliefuns Blue.

Rena Panonska
Rena Panonska
foto: Dinko Mendaš

Iz ovih gore navedenih psetarna potječu uglavnom svi naši colliei na području SR Hrvatske, a u velikom broju zastupaju collie u cijeloj našoj zemlji. Kasnije je uvezena samo jedna kuja iz Italije, Custos Dafne, koja je do sada dala dva legla.

Od importiranih mužjaka veliku ulogu odigrao je Straight Shot from Shiel koji je sa raznim kujama dao 13 legala sa 62 štenca. Taj pas je u velike u našem uzgoju raširio svoje kvalitete (kao i neke mane). Naročito je dao nekoliko lijepih mužjaka od kojih su neki do danas upotrebljavani u uzgoju. To su Tedi od Hrvatske koji je dao 7 legala, Tiuna od Hrvatske sa 3 legla, Astor prigorski sa 4 legla i Lucifer od Sutjeske sa 3 legla.

Taj pas je davao lijepe, uske, ravne glave, pse dobre visine, za razliku od psetarne "od Lotrščaka" pa i "Martin Brega" gdje su psi dobrano prelazili standardnu visinu. Svakako da Straight nije mogao u paru sa jednom od kuja iz gore navedenih psetarna dati sve pse dobre visine, ali njegovo prisutstvo se tu dobro odražavalo. Također je dao dosta potomaka sa kvalitetnom dlakom i poddlakom. Konstituciono je prenosio na potomstvo strednje tešku do lakšu konstituciju. Ipak jedavao i neka loša obilježja, a to je u prvom redu kraći spiralni rep. Uz to sa kujama koje su imale uspravne uši nije dao mnogo onih koji su imali preklopljene uši. Sam Straight ima lagano preklopljene uši. Također je davao kraće pse, no što se po standardu traži, kakav je uostalom i on sam. Treba naglasiti da od njega ne potječe niti jedan kriptorhid i svega nekoliko pasa s manjkavim zubalom.

Drugi pas koji je pario u isto vrijeme kada i Straight Shot from Shiel bio je Beri od Lotrščaka. Taj pas potječe od austrijskog psa Alfa v. Noricum i Fruske v. Kärtnerbergen. Beri je bio paren 6 puta i dao 43 štenca. Taj pas dao je također svoje obilježje uzgoju naših colliea. Kao prvo moram naglasiti da je taj pas visok 65 cm, koliko iznosi i prosječna visina njegove braće.

Tu visinu je on u mnogome dao u nasljedstvo svom potomstvu pa je čak povisio u dva slučaja kod mužjaka na 70 cm, a kod kuja 62-63 cm. Uz to su ti psi poprimili i nešto težu konstituciju koja ne odgovara collieu. Glave tih pasa su nešto snažnije, nepravilnih linija čela i nosnog hrpta. Što se tiče uspravnih ušiju, Beri je sa raznim kujama od 24 ocijenjena dao 16 pasa sa uspravnim ušima. Mislim da je glavna odlika ovog psa bila u tome što je davao pse sa kompletnim zubalom i vrlo gustom poddlakom kao i bujnom dugom dlakom. Zu to su repovi njegovih potmaka većinom dobre dužine i ravni. Beri je u paru sa Adom Mirkovečkom dao jednog kriptorhida, što je do sada kod nas bio jedini slučaj. Izgleda da je ta mana prenesena iz psetarne "od Lotrščaka" jer Beri kao i majka Ade Mirkovečke (Alka) potječu iz te psetarne. U razdoblju od 1962-65. godine osim Berija i Straight Shot from Shiela nije bilo drugih pasa koji bi dali neka veća obilježja uzgoju.

Dalji uzgoj koji nije prikazan u prvom pregledu tekao je ovako:

17.5.1965. godine se osniva nova psetarna "PRIGORSKA" vlasnik Bosanac Desanka. Iz tog legla potječe 9 pasa od Lade Bijeničke i Straight Shota. To su:

 • Astor (odličan, CAC na izložbi u Ljubljani 68. god)
 • Asan
 • Ajka (vrlo dobar u razredu mladih)
 • Astra
 • Alka
 • Arna (vrlo dobar razred mladih)
 • Ajša (odličan)
 • Alba
 • Asta (odličan, prvak godine 1968.)

Ocijenjeni psi iz ovog legla su vrlo dobre kvalitete, dobre visine sa bujnom dlakom, pravilnim ušima i vrlo dobrim glavama.

1.11.1965. daje kuja Đina od Martin Brega sa Barijem od Lotrščaka svoje drugo leglo "od Moravča". To su psi:

 • Apis (dobar)
 • Aris
 • Aron
 • Alfa
 • Alka (dobar)
 • Arja
 • Asja (vrlo dobar)
 • Astra (vrlo dobar)

Kvaliteta ocijenjenih pasa iz ovog legla ne zadovoljava, što zbog visine Apis (68 cm), Astra (60 cm) ili uspravnih ušiju, kao i slabije dužine dlake.

21.1.1966. godine daje kuja Bela Ladinska sa Straightom prvo leglo psetarne "OD DVERCA" uzgajač Stjepan Török. Iz tog legla su psi:

 • Amor (vrlo dobar)
 • Aras
 • Aron
 • Astor
 • Alka (vrlo dobar)
 • Astra (dobar)

Psi iz ovog legla su osrednje kvalitete, možda se najviše može prigovoriti uzdignutim ušima.

30.3.1966. daje kuja Pika Panonska vlasništvo Vesne Weber sa Bekom od Lotrščaka leglo od 7 Štenaca. To su:

 • Palas
 • Panter (vrlo dobar)
 • Pepra (vrlo dobar)
 • Pija (vrlo dobar)
 • Pola (vrlo dobar)
 • Presta
 • Preta (vrlo dobar)

U ovom leglu bila su dva štenca sa manjkom drugih premolara u donjoj čeljusti. Tu istu grešku ima i njihova majka. Inače psi iz ovog legla imaju lijepe glave i pravilne uši. No kvaliteta dlake ne zadovoljava. Uz to su psi nešto previsoki (kuje u prosjeku 59.5 cm) što opet treba tražiti u tome da je otac Bek 65 cm visok.

10.5.1966. daje kuja Ava Mirkovečka drugo leglo "od Mirelle" sa Tedijem od Hrvatske. To su psi:

 • Tal (odličan)
 • Teno (odličan)
 • Teri
 • Terno (dobar)
 • Tvel (odličan)
 • Terna (vrlo dobar)
 • Trea (vrlo dobar)

Ovo leglo je skoro u potpunosti uspjelo što donekle govore ocjene 6 pasa iz tog legla. Jedino su neki mužjaci nešto viši i kod jednog su uspravne uši.

24.6.1966. daje Đina od Martin Brega treće leglo psetarne "od Moravča". Iz tog legla sa Berijem od Lotrščaka potječe 9 pasa.

 • Beal (dobar)
 • Bing (dobar)
 • Bodo
 • Brus
 • Baga
 • Bahaba (vrlo dobar)
 • Basra (vrlo dobar)
 • Bessa
 • Brita (dobar)

U ovom leglu je opet problem uzdignutih ušiju i previsokog rasta, kao i kod nekih lošija kvaliteta dlake.

24.4.1966. daje kuja Iris-Nonoleta od Hrvatske sa svojim bratom iz drugog legla Tedijem od Hrvatske prvo leglo psetarne "KAPTOLSKE" sa 5 štenaca. To su:

 • Alan
 • Amon (vrlo dobar)
 • Asja (odličan)
 • Astrid
 • Ava (dobar u razredu mladih)

Ovo leglo u incestu nije cijelo pregledano no kvaliteta ocijenjenih pasa je dobra. Naročito je kuja Asja vrlo lijepa. Amon je također skladan no nešto previsok.

29.8.1966. daje Rena Panonska svoje četvrto leglo sa Straight Shotom. Iz tog legla potječu:

 • Kaj
 • Kam
 • Kato (vrlo dobar)
 • King (odličan)
 • Kud
 • Kaja (vrlo dobar)

Tri ocijenjena psa iz ovog legla su dobre kvalitete a naročito King od Hrvatske. Kod druga dva primijećen je manjak drugih premolara gore u gornjoj vilici.

26.5.1967. daje kuja Custos Dafne prvo leglo psetarne "OD SUTJESKE" sa Straight Shotom. To su:

 • Lesi
 • Lucifer
 • Leda (odličan)
 • Lina (vrlo dobar)
 • Lisa

Ovo leglo je u potpunosti uspjelo što se tiče visine, kvalitete ušiju, dlake i glave. Naročito treba istaknuti Lucifera koji je možda najljepši collie uzgojen u Hrvatskoj.

Lucifer od Sutjeske
Lucifer od Sutjeske
foto: Dinko Mendaš

14.5.1967. daje kuja Rena Panonska peto leglo sa Straight Shotom. To su kuje:

 • Baca (odličan)
 • Beba
 • Buba (odličan)
 • Buga

Iz ovog legla ocijenjene su samo dvije kuje koje su zadovoljavajuće kvalitete sa lijepim glavama i vrlo dobrom dlakom.

26.5.1967. Dijana Bijenička daje prvo leglo psetarne "OD ZATIŠJA" sa Tiunom od Hrvatske. Iz tog legla su:

 • Zenda
 • Zira
 • Zita

Od ovih kuja jedino je ocijenjena Zira kojoj manjka obostrano u gornjoj čeljusti drugi premolar, inače je kuja dobra visine, kvalitetne dlake i lijepe glave.

19.5.1967. Rea od Martin Brega sa Berijem od Lotrščaka dala leglo od 7 pasa:

 • Simba
 • Srnko (dobar)
 • Sultan (dobar)
 • Senka
 • Siba
 • Siga (dobar)
 • Suzy (dobar)

Iz ovog legla ocijenjena su 4 psa i to svi sa dobar. Kao prvo mora se naglasiti da su svi previsoki uz to troje imaju uspravne uši i nepravilan rep.

7.9.1967. daje kuja Snena od Hrvatske leglo sa Straight Shotom. Iz tog legla su:

 • Adrija (dobar)
 • Ajša
 • Arka (vrlo dobar)

Iz ovog legla sve tri kuje imaju uspravne uši, nešto slabiju dlaku no sve su poželjne visine.

22.7.1967. daje kuja Aida Rudolfova sa Straightom leglo od 4 psa. To su

 • Atis
 • Aida (dobar)
 • Alka (vrlo dobar)
 • Alma (odličan)

Sve tri kuje su dobre visine, pravilnih ušiju i vrlo dobre kvalitete dlake.

17.7.1968. daje kuja Astra od Moravča prvo leglo psetarne "OHRIDSKE" sa Astorom Prigorskim. To su psi:

 • Tatar (vrlo dobar)
 • Teksi (vrlo dobar)
 • Teri (dobar)
 • Tino
 • Topsi (vrlo dobar)
 • Tim
 • Tesa
 • Tresa (odličan)

Ocijenjeni psi iz ovog legla su nešto previsoki i teže konstitucije inače imaju pravilne glave i vrlo dobru dlaku. Samo kod jednog psa zastupljene su uspravne uši i podgrizavajuće zubalo.

17.5.1968. daje kuja Pija prvo leglo psetarne "CICIBAN" sa Astorom Prigorskim. To su:

 • Paša (dobar razred mladih)
 • Pepsi (odličan)
 • Porki (odličan)
 • Pegi

Psi iz ovog legla su također previsoki no svi imaju lijepe glave s pravilnim ušima i dobrom kvalitetom dlake.

Neka legla od 1965. do 1967. nisam naveo zbog toga što psi iz tih legala nisu ocijenjeni pa se ne može dati nekakav sud o njihovoj kvaliteti. Također kasnija legla još ne dolaze u obzir jer su to još premladi psi pa nisu ni ocijenjivani.

Naš uzgoj colliea se u zadnje dvije godine bori sa nekoliko grešaka koje vuku porijeklo od samog početka kod nas. Kao prvo moram naglasiti da je Stručni savjet KSH na nedavnoj sjednici odlučio da se u uzgoju neće moći upotrebljavati kuje više od 58 cm i mužjaci viši od 63 cm, što je još uvijek 2 cm više od standarda. Druge greške su uspravne uši koje su dosta česte kod colliea pa zatim veoma važni problem kvalitete dlake koju je teško održati kod colliea koji se uzgajaju kod nas u stanovima.

Odo v. Langauenfeld
Odo v. Langauenfeld
foto: Dinko Mendaš

U zadnje vrijeme se upotrebljavaju za uzgoj dva vrlo lijepa psa Lucifer od Sutjeske i importirani pas iz Austrije Odo v. Langauenfeld. Nadam se da će ti psi dati kvalitetu koju od njih očekujemo kako bi naš uzgoj mogao reprezentirati ovu veoma lijepu i obljubljenu pasminu kod nas

Radovan Korica
časopis "Moj pas", siječanj-veljača 1970.© 2002-2006 na vrh vrh     povratak natrag